قرادادهای کار

 • قرارداد تامین نیروی کارگری

  1,500 تومان
 • قرارداد کار معین و مدت محدود

  1,000 تومان
 • نمونه قرارداد کار

  1,000 تومان
 • نمونه قرارداد پرسنل

  1,500 تومان