قراردادها و فرمهای آماده

 • سوگند نامه

  500 تومان
 • قرارداد قولنامه انتقال ملک

  600 تومان
 • فرم سوگند نامه

  500 تومان
 • شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

  1,000 تومان
 • قرارداد تأسیسات برقی

  2,000 تومان
 • قرارداد طرح و ساخت EPC

  1,000 تومان
 • قرارداد ساخت بهره برداری و انتقال

  1,500 تومان
 • قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب

  2,000 تومان
 • قرارداد لوله کشی گاز

  2,000 تومان
 • قرارداد کانال کشی کولر

  1,000 تومان
 • قرارداد قالب بندی

  1,000 تومان
 • قرارداد گچ کاری

  1,000 تومان
 • قرارداد اسکلت فلزی

 • قرارداد بتن ریزی

  1,200 تومان
 • قرارداد آسفالت

  1,300 تومان
 • قرارداد آسانسور

  1,500 تومان
 • فرم رزومه

 • نمونه فرم رزومه

 • قرارداد پست مستقیم

  800 تومان
 • قرارداد پیمانکاری نظافت

  1,500 تومان
 • قرارداد پیمان مدیریت

  4,000 تومان
 • قرارداد پیمانکاری

  700 تومان
 • قرارداد تکریب

  900 تومان
 • قرارداد تخریب ساختمان

  1,300 تومان